TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2)
numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet hedefleri doğrultusunda insan haklarına, bilim
özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim ve araştırma etiğine uygun bir şekilde paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri
çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun faaliyetlerde bulunmak.
b) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe
öğretmek amacıyla Türkiye'den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek,
gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak proje faaliyetleri
yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü
tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.
b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile
ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili
birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde
bulunmak.
ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve
toplantılar düzenlemek.
d) Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek,
öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek.
e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi
ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.
f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve
benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.
g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf
öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalara yönelik ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında sertifikalar vermek.
ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında
uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını
sağlamak.
h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek.
i) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı
olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek.
j) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak.
k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.
l) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
m) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.
n) Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler
düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.
o) Üniversite ve Merkez ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya Üniversitenin bu tür faaliyetlerine katkıda
bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Rektör, Müdürü görevden alabilir.
Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.
(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini
Rektöre sunar. Müdür yardımcılarının görevine aynı usulle son verilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Her yıl aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Her yıl ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre arz etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen dört Üniversite personeli
olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü için müdür
yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy
çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.
b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü görevlendirmek.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliliklere sahip Üniversite bünyesinden veya
istekleri halinde ilgili kurum yetkilisinin onayı üzerine Üniversite dışından Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam dört
kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini
görevlendirir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy
çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye
niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 29/6/2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.